Privacybeleid

Versie juni 2021


De website – zoetzonnetje.nl – hecht er waarde aan dat uw gegevens op een juiste wijze worden verwerkt. Wij gaan daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens die wij ontvangen, conform de eisen die de wet hieraan stelt. Daar kun je op vertrouwen.


In deze verklaring lees je hoe we omgaan met je privacy. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Aan de website van Zoetzonnetje kan op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. Zoetzonnetje aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de websites of van informatie die op de websites beschikbaar is.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet stellen.

Wie is verantwoordelijk?

Zoetzonnetje is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens nadat een klant een bestelling en/of klantaccount heeft aangemaakt.
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de klantrelatie met Zoetzonnetje of potentiële klanten met wie Zoetzonnetje contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website(s) van Zoetzonnetje;
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers – die hiervoor op ondubbelzinnige wijze toestemming hebben gegeven – voor promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Zoetzonnetje;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Zoetzonnetje of van wie Zoetzonnetje persoonsgegevens verwerkt. 

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van Zoetzonnetje is een ander beleid van toepassing.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Zoetzonnetje?

Zoetzonnetje verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Zoetzonnetje hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven en/of persoonsgegevens die u zelf aan Zoetzonnetje hebt verstrekt voor het plaatsen van een bestelling en/of persoonsgegevens die Zoetzonnetje heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens door u verstrekt:
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals social media platforms en openbare registers:

Doeleinden

Zoetzonnetje gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst waarin u via de website van Zoetzonnetje producten bij een leverancier hebt besteld en welke bestelling Zoetzonnetje voor u mogelijk maakt.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het onderhouden van contact met u. Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van Zoetzonnetje. 

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Zoetzonnetje verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
  Zoetzonnetje gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven en commerciële e-mails. 

Verwerkers

Zoetzonnetje schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van Zoetzonnetje de persoonsgegevens verwerken. Zoetzonnetje sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.


Zoetzonnetje werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat is onder meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de leverancier van de door u bestelde prodcuten. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.


Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij uitvoering van uw koopovereenkomst in geval het een leverancier betreft die is gevestigd buiten de EER.


Bewaartermijn

Zoetzonnetje bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Zoetzonnetje zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via info@zoetzonnetje.nl


Gebruik van cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren, zoals taal van de website, te onthouden.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Social Media Cookies

Als wij gebruik maken van tracking cookies, vragen wij daarvoor toestemming via onze webite.


Wijzigingen in de Privacy Statement

Zoetzonnetje behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.